OLK 3.14 Månedlige endringer

Månedlige endringer omfavner et knippe mindre ønsker og forslag som samles inn i løpet av en måned, før det vurderes av OLKWEB Brukerforum. Følgende forslag er implementert etter denne vurderingen:

Hente PDF av vurdering uansett status

Du kan nå hente PDF fra vurderingssamtalen (som konsulent), uansett hvilken status skjemaet har.

Egen logo på PDF

Vi har implementert muligheten for kontoret til å legge til egen logo på PDF-er som genereres av OLKWEB. Det må legges inn en bilde-URL via innstillinger, dersom ingen logo er registrert brukes OLKWEB-logoen.

Synliggjøring av meldinger for lærlinger og ansatte

Lærlinger og ansatte kan se sine egne meldinger (via sin profil). Ansatte kan ikke se lærlingens meldinger. Konsulent kan se både lærling og ansatte sine.

Beskrivelse på grupper

Du har nå mulighet til å legge til og endre beskrivelse på en gruppe

Alle rapporter hvor det er aktuelt viser nå "fagnavn" tilknyttet lærlingene
Bedriftsrapporten viser kontaktperson, og det er mulig å sende SMS/E-post til vedkommende

Bedriftsrapporten er oppdatert med kontaktperson, samt en mulighet til å sende SMS/E-post i bunnen av listen. Det er verdt å merke seg at SMS/E-post da går til e-postadressen/telefonnummeret registrert på kontaktpersonens, og ikke bedriftens.

Rapport SMS-forbruk

Det er implmentert en rapport som viser SMS-forbruket for kontoret. Det er mulig å se både måned og per år. Det er også mulig å se på konsulentbasis.

Kontraktsfestet bedrift i lærlingstatistikk

Kontraktsfestet bedrift vises nå i rapporten "lærlingstatistikk". Nåværende bedrift er også mulig å vise, ved å bruke egendefinerte kolonner. Det er også rettet på skrivefeil.

Viser mer av tittelen på mål i læreplanen

Det er nå gjort endringer slik at mer av tittelen vises. Dersom tittelen på et mål er så lang at det ikke blir plass, vil man kunne trykke på den lille knappen med tre prikker for å se teksten i sin helhet. Gjelder del- og kompetansemål.

Filter på alle aktive relasjonsroller i ansattlisten

Det er nå mulig å filtrere på alle ansattroller, ikke bare "aktive faglige ledere". Gjelder både standardrollene (faglig leder, tilsynsrepresentant osv), og egendefinerte relasjoner. Eksempelvis kan man se hvilke ansatte som for tiden er "aktive instruktører".

Alfabetisk sortering på bedriftsprofilen

Lærlinglisten, ansattlisten, lærlinghistorikken og ansatthistorikken på bedriftsprofilen er nå sortert alfabetisk.

Lenke til detaljvisningen via læreplan-overlayen

Etter ønske fra lærlinger har vi lagt til en "Endre"-knapp per dokumentasjon, når de står i overlayen via læreplanen sin. På den måten kan de gå rett til endre derfra, fremfor å klikke seg via dokumentasjon.

Endring på vurderingsikoner

Ikonene i vurderingsskjemaet er oppdatert til å være like ikonene benyttet under godkjenning av mål.

Endringer i toppmenyen

Det er gjort en justering på toppmenyen. For konsulentene er søkefeltet for å søke på en lærling nå flyttet ned til under linjen. Det er fortsatt tilgjengelig alle steder, utenom dashbordet. Det er også gjort en endring slik at man nå kun ser fornavn i menyen oppe til høyre, fremfor både for- og etternavn. Denne justeringen er gjort på bakgrunn av at mange av våre brukere sitter på mindre skjermer. Justeringen skal gjøre opplevelsen bedre.

Fanenavn på hver side

Alle sidene i OLKWEB har nå et fanenavn, slik at om man skal bla tilbake i historikken vil man kunne se de forrige sidene man var på med feks "OLKWEB / Rapporter" og ikke bare "OLKWEB" som tidligere.

Endret ordlyd på "Egenpåmelding" i aktivitet

Vi har etter innspill, og en del tilbakemelding/observasjoner endret ordlyden fra "Egenpåmelding" til "Åpen påmelding" i aktivitet. Det betyr fortsatt det samme, men vi håper at det blir tydeligere for brukerne at aktiviten da blir synlig for alle.

Implementert en "+Ny dokumentasjon" knapp på redigeringssiden av en dokumentasjon

Vi har implementert en knapp som gjør det mulig å legge til en ny dokumentasjon direkte fra redigeringssiden/detaljsiden til en eksisterende dokumentasjon. Dette gjør at man slipper å klikke seg tilbake for å kunne skrive en ny dokumentasjon.

Justeringer på CSV-filen fra ansattlisten

Vi har gjort noen justeringer på ansattlisten sin CSV-fil. Denne har nå kolonnenavn, samt at vi har fjernet en del uinteressant informasjon slik at den er mer oversiktlig.

Lagt til lærefag ved opprettelsen av ansatt

Det er nå mulig å legge til lærefag ved oppretting av ansatt, slik at man ikke trenger gjøre dette i etterkant.

Hendelser på aktivitet

Det er nå opprettet hendelseslogg på ting som skjer knyttet til en aktivitet. Lærlinger får opp når en ansatt eller konsulent har gjort noe, eksempelvis gitt en tilbakemelding. Konsulent og ansatt får informasjon i siste hendelser når lærling har levert o.l.

Vise hele mål-tittelen i vurdering

Det er gjort en justering slik at hele tittelen på kompetanse- og delmål nå dukker opp i vurderingsøyemed.

Sortering av bedriftsrelasjoner

Det er gjort en justering slik at bedriftsrelasjonene legger seg basert på dato, slik at første bedrift man er tilknyttet ligger på toppen, og deretter ligger de datobasert nedover.

Avdeling på bedrift

Det er gjort endringer knyttet til avdeling på bedrift. Endringene er som følger:

  • Man kan nå knytte en lærling til en bedriftsavdeling via lærlingens profil. Dette gjøres ved å først knytte opp mot hovedbedriften - deretter velge å legge til avdeling (se figur 1).
  • Avdelingstilknytning vises nå på lærlingens profil (se figur 2)
  • Dersom man avslutter en bedriftsrelasjon på en lærling, vil man automatisk også avslutte relasjonene til de avdelingene som ligger under bedriften
  • Både bedrifts- og avdelingshistorikk finnes under "Historikk"-knappen på lærlingens profil
  • Både bedrifts- og avdelingshistorikk synes i "Bedriftshistorikk"-PDFen

Figur1
Figur 1: Viser hvordan man knytter en avdelingsrelasjon til en lærling via lærlingens profil.
Figur2
Figur 2: Viser avdelingshistorikk på lærlingens profil

Ansatte kan se notat på bedrift

Ansatte kan nå se notater som legges inn på bedriften, slik som i OLKWEB 2. De kan kun lese, ikke skrive notater. De får heller ikke se journalinnlegg.

Opplysninger på PDF

Alle PDF-er generert av OLKWEB viser nå opplæringskontorets kontaktinformasjon.

Ansatte kan nå registrere fravær, og lærling og ansatt kan se fravær

Lærling og ansatte som har en relasjon til lærlingen kan nå se lærlingens fravær. De får kun se hvem som har opprettet det og periode. Kommentarer fra konsulent, eller eventuelle trekk i tilskudd vil ikke være synlig for andre enn konsulenter.

Ansatte har mulighet til å registrere fravær på lærlinger så lenge dette er huket av for dette i innstillingene. Innstillingen har vært tilgjengelig fra tidligere, så sjekk gjerne at innstillingen er slik dere ønsker.

Når ansatte registrerer fravær har de ikke mulighet til å registrere trekk i tilskudd. Dette må gjøres av konsulent.

Ansatte vil aldri se tilskuddskolonnen, men de kan se kommentar og vedlegg på fravær som de selv har registrert. Ansatte kan også kun endre og slette fravær som de selv har registrert. Lærlingen vil ikke se ansatte eller konsulenters kommentar.

Konsulenter har fremdeles muligheten til å se alle kolonner, samt redigere og slette alle fravær.

results matching ""

    No results matching ""